25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Videokamery & Video Rekordéry
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje SAMSUNG VP-DC171 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1589 stanovisky pro Videokamery & Video Rekordéry SAMSUNG VP-DC171, Diplotop porovnává Videokamery & Video Rekordéry SAMSUNG VP-DC171 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k SAMSUNG VP-DC171.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Videokamery & Video Rekordéry - SAMSUNG
Nejlepší Videokamery & Video Rekordéry - SAMSUNG produkty
Seznam značek a výrobců
AIPTEK
CANON
CREATIVE
JVC
KODAK
PANASONIC
SAMSUNG
SANYO
SONY
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne SAMSUNG VP-DC171

Uživatelé zjistili, že s SAMSUNG VP-DC171 nemá žádné zvláštní problémy při jeho používání.Shledávají ho poměrně křehkým., Ale oni nejsou jednotní. Můžete se podívat na forum SAMSUNG VP-DC171 a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že cena je správná Můžete si stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG VP-DC171, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
3) Neopatrné otáãení mÛÏe pokodit hledáãek. 2 3 Precautions regarding moisture condensation 1) A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the camcorder. for example: s When you take the camcorder from cold temper ature outside to warm temperature inside during the winter. s When you take the camcorder from cool temper ature inside to hot temperature outside during the summer. 2) If the "DEW( )" protection feature is activated, leave the camcorder in a dry, warm room with the cassette compartment opened and the battery removed. 3) If you want to override the "DEW( )" protection feature after it has been unexpectedly activated, detach the battery pack and lithium battery and then replace them. Please make sure that the condensation has disappeared completely. (see page 67) Kondenzace vlhkosti 1) Zmûny teploty okolního prostfiedí mohou zpÛsobit kondenzaci vlhkosti uvnitfi videokamery. Napfiíklad: s JestliÏe v zimû pfienesete videokameru z vnûjího chladného prostfiedí do teplé místnosti. s JestliÏe v létû pfienesete videokameru z chladného prostfiedí uvnitfi domu ven do horka. 2) Jako ãásteãná ochrana proti tûmto nepfiíznivm vlivÛm má kamera nainstalován vlhkostní senzor. JestliÏe senzor zareaguje na nepfiíznivé podmínky, objeví se na displeji indikace "DEW( )". V tomto pfiípadû nebude Ïádná z funkcí videokamery (vyjma EJECT) fungovat. Otevfite prostor kazety, odpojte akumulátor a nechte videokameru alespoÀ 2 hodiny v suché, teplé místnosti. 3) JestliÏe se indikace "DEW( )" objeví neãekanû nebo setrvává i po vyschnutí pfiístroje, vyjmûte akumulátor a lithiovou baterii. Pfiesvûdãete se, Ïe vlhkost uvnitfi videokamery byla zcela odstranûna a po chvíli je vloÏte zpût. Varovné signály by se jiÏ nemûly objevit, bude ale nutné nastavit znovu datum a ãas. Pfietrvávají - li problémy, obraÈte se na servis. (viz instrukce na str...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VP-DC171 snadné používat?

1589 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud SAMSUNG VP-DC171 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

59224161119229183197209135334
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.68
= 2.68

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.68 a standardní rozdíl je 2.68.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VP-DC171 vysoce účinný?

1589 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je SAMSUNG VP-DC171 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

62234783126250198217188121274
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.39
= 2.66

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.39 a standardní rozdíl je 2.66.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VP-DC171 spolehlivý, solidní?

1589 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že SAMSUNG VP-DC171 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

58353678109245195202204130297
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.52
= 2.68

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.52 a standardní rozdíl je 2.68.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je VP-DC171 dobrá hodnota za dané peníze?

1589 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že SAMSUNG VP-DC171 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

72243276104249172184214145317
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.60
= 2.74

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.6 a standardní rozdíl je 2.74.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.